วันอังคารที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2550

สุนทรียศาสตร์มีประโยชน์ต่อมนุษย์และสังคมอย่างไร?

สุนทรียศาสตร์มีประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตทั้งทางร่างกายและจิตใจ ช่วยในการส่งเสริมกระบวนการคิด การตัดสินใจความงามอย่างสมเหตุสมผล ช่วยกล่อมเกลาให้มีจิตใจที่อ่อนโยน มองโลกในแง่ดีอย่างสมเหตุสมผล เสริมสร้างประสบการณ์เพื่อการดำรงชีวิตอย่างสันติสุข ช่วยเสริมแนวทางในการแสวงหาความสุขเกี่ยวกับความงามของสิ่งต่างๆ ทั้งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรมบนโลกใบนี้ ให้เห็นความสำคัญของสรรพสิ่ง ช่วยให้มีการบูรณาการเพื่อการประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์กับชีวิตประจำวันด้วยเหตุผลและทำให้เห็นความสำคัญของสิ่งต่างๆในทางด้านบวกเสมอ

ไม่มีความคิดเห็น:

คลังบทความของบล็อก


นางสาวพัชรินทร์ นะสีโต นักศึกษาพยาบาลศาสตรต่อเนื่องรุ่นที่16